Terms Of Use & Service | Όροι χρήσης

GR: Όροι και προϋποθέσεις χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου

 1. Όροι

Με την πρόσβασή σας σε αυτό τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς του όρους και προϋποθέσεις χρήσης του, με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή με οποιονδήποτε σχετικό τοπικό νόμο. Αν δε συμφωνείτε κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση αυτού του ιστότοπου. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

 1. Άδεια Χρήσης
  1. Δίνεται η άδεια να «κατεβάσετε» προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) από τον ιστότοπο του Πάρη Ανδρέου για προσωπική, μη-εμπορική, παροδική θέαση μόνο. Αυτή είναι η χορήγηση μια άδειας, όχι η μεταφορά ενός τίτλου, και κάτω από αυτή την άδεια δε μπορείτε να:
   1. Μετατρέψετε ή να αντιγράψετε τα υλικά’
   2. Χρησιμοποιήσετε τα υλικά για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή, εμπορική ή μη’
   3. Επιχειρήσετε να αποσυνθέσετε ή να σχεδιάσετε αντίστροφα οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο του Πάρη Ανδρέου
   4. Αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλη σημείωση ιδιοκτησίας από τα υλικά’
   5. Μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο άτομο ή να κάνετε “mirror” τα υλικά σε οποιονδήποτε άλλο server.
  2. Αυτή η άδεια θα λήξει αυτόματα αν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από τον Πάρη Ανδρέου οποτεδήποτε. Με τη λήξη της θέασής σας αυτών των υλικών ή με τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιαδήποτε αποθηκευμένα υλικά έχετε στην κατοχή σας, είτε είναι σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.
 2. Αποποίηση Ευθύνης

Τα υλικά στον ιστότοπο του Πάρη Ανδρέου παρέχονται «όπως είναι». Ο Πάρης Ανδρέου δεν προσφέρει καμιά εγγύηση, άμεση ή έμμεση, και δια τούτου αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, που συμπεριλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, σιωπηρές εγγυήσεις ή καταστάσεις εμπορευσιμότητας , καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παράβασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παράβαση δικαιωμάτων. Επιπλέον, ο Πάρης Ανδρέου δεν εγγυάται ή κάνει οποιαδήποτε αντιπροσώπευση σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών σε αυτόν τον ιστότοπο ή όποιας άλλης σχέσης με τα υλικά ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

 1. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση ο Πάρης Ανδρέου ή οι προμηθευτές του δε θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, ζημίες λόγω απώλειας δεδομένων ή κέρδους, ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης των υλικών στον ιστότοπο του Πάρη Ανδρέου, ακόμα κι αν ο Πάρης Ανδρέου ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημίας. Επειδή κάποιες αρμόδιες αρχές δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε σιωπηρές εγγυήσεις, ή περιορισμούς ευθύνης σε επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να μην εφαρμόζονται στην περίπτωση σας.

 1. Αναθεωρήσεις και γραπτά λάθη

Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο του Πάρη Ανδρέου μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Ο Πάρης Ανδρέου δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπο του είναι ακριβή, πλήρη ή τρέχοντα. Ο Πάρης Ανδρέου μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται σε αυτό τον ιστότοπο οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, ο Πάρης Ανδρέου δεν κάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά.

 1. Σύνδεσμοι

Ο Πάρης Ανδρέου δεν έχει επιθεωρήσει όλους τους ιστότοπους που είναι συνδεδεμένοι με τον ιστότοπό του και δεν είναι υπεύθυνος για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση ή χορηγία του ιστότοπου από τον Πάρη Ανδρέου. Η ευθύνη χρήσης οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου είναι του χρήστη.

 1. Τροποποίηση όρων χρήσης ιστότοπου

Ο Πάρης Ανδρέου μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για τον ιστότοπό του οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε με την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων χρήσης.

 1. Κυβερνών νόμος

Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον ιστότοπο του Πάρη Ανδρέου θα κυβερνάται από τους νόμους του κράτους της Σκωτίας (όπου είναι η μόνιμη διαμονή του) άσχετα με την αντίθεση του με τις νόμιμες προβλέψεις.

 

EN: Web Site Terms and Conditions of Use

 1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these
web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations,
and agree that you are responsible for compliance with any applicable local
laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from
using or accessing this site. The materials contained in this web site are
protected by applicable copyright and trade mark law.

 1. Use License
 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials
  (information or software) on Paris Andreou’s web site for personal,
  non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license,
  not a transfer of title, and under this license you may not:

  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Paris Andreou’s web site;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Paris Andreou at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.
 1. Disclaimer

The materials on Paris Andreou’s web site are provided “as is”. Paris Andreou makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Paris Andreou does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

 1. Limitations

In no event shall Paris Andreou or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Paris Andreou’s Internet site, even if Paris Andreou or a Paris Andreou authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

 1. Revisions and Errata

The materials appearing on Paris Andreou’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. Paris Andreou does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Paris Andreou may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Paris Andreou does not, however, make any commitment to update the materials.

 1. Links

Paris Andreou has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Paris Andreou of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

 1. Site Terms of Use Modifications

Paris Andreou may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

 1. Governing Law

Any claim relating to Paris Andreou’s web site shall be governed by the laws of the Country of Scotland (the place of his permanent residence) without regard to its conflict of law provisions.